Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn zo helder mogelijk geformuleerd. Mocht er onverhoopt toch een vraag over blijven, neem dan gerust contact met ons op.

Download hier de inkoop voorwaarden.
Download the general Purchase terms and conditions here.

Hieronder zijn de Algemene voorwaarden van Exclusiva BV beschreven:

Algemene voorwaarden Exclusiva B.V.

Bij Handelsbureau Exclusiva B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33271973, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Exclusiva” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsbureau Exclusiva B.V., met statutaire zetel te Amsterdam, en aan haar gelieerde ondernemingen. Onder “Wederpartij” in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: elke (rechts)persoon voor wie Exclusiva Diensten verricht en/of aan wie Exclusiva Zaken levert en/of aan wie Exclusiva Verbruiksartikelen levert dan wel verhuurt en/of aan wie Exclusiva een aanbod doet dan wel een offerte uitbrengt en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen. Onder “Zaken” wordt verstaan zaken die middels de Overeenkomst door Exclusiva aan Wederpartij worden verkocht, dan wel verhuurd. Onder “Verbruiksartikelen” wordt verstaan, door Exclusiva te leveren en/of geleverde producten die in of in verband met de Zaken gebruikt dienen te worden. Onder “Diensten” wordt verstaan de krachtens de Overeenkomst door Exclusiva te verrichten werkzaamheden. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en prijsopgaven van Exclusiva, alsook op met Exclusiva gesloten Overeenkomsten. Toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst Exclusiva uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door Exclusiva. 1.3 Alle offertes en aanbiedingen van Exclusiva zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Exclusiva worden herroepen of gewijzigd. Indien een offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, dan geldt dat het aanbod met het verstrijken van die termijn direct komt te vervallen. Het toezenden van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Exclusiva niet tot acceptatie van een order. Exclusiva behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien Exclusiva een order niet accepteert, zal Exclusiva dat binnen 5 werkdagen kenbaar maken aan Wederpartij. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding. 1.4 Alle offertes en aanbiedingen van Exclusiva, zoals beschrijvingen en specificaties, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbieding binden Exclusiva niet. Getoonde of verstrekte samples en demonstratiemateriaal worden slechts vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaak kunnen van het monster of demonstratiemateriaal afwijken. 1.5 De overeenkomst tussen Exclusiva en Wederpartij – hierna “de Overeenkomst” – komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van Exclusiva door Wederpartij. Voor zover Wederpartij een aanbod van Exclusiva aanvaardt met afwijkingen, maken die afwijkingen géén deel uit van de Overeenkomst, tenzij Exclusiva met dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk instemt. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Exclusiva binden Exclusiva niet.

2. Levering en uitvoering

2.1 De in de Overeenkomst genoemde levertermijnen zijn altijd streefdata en gelden niet als fatale termijnen. 2.2 Wederpartij dient de bestelde Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten onmiddellijk af te nemen. Wederpartij is hierbij verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en om een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het inladen, vervoeren en uitladen van de Zaken en/of Verbruiksartikelen geschiedt voor risico van Exclusiva. Zodra de te leveren producten bij Wederpartij zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op Wederpartij. 2.3 Wederpartij ontvangt de bestelde Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten op basis van huur en/of koop, zulks conform de Overeenkomst. Exclusiva is bevoegd vervangende Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten (van soortgelijke kwaliteit en functionaliteit) te leveren, indien oorspronkelijk bestelde Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten op enig moment niet voorhanden zijn. 2.4 Exclusiva brengt aan Wederpartij emballagekosten voor levering van Zaken en/of Verbruiksartikelen op pallets, in kratten, in containers, etc. in rekening, welke kosten na retournering aan Exclusiva weer aan de Wederpartij gecrediteerd zullen worden. 2.5 Ingeval Wederpartij de Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten niet (tijdig) conform de Overeenkomst in ontvangst neemt, komen alle door Exclusiva in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten voor vervoer, opslag en/of nieuwe leveringspogingen voor rekening van Wederpartij. Indien Zaken en/of Verbruiksartikelen bij Exclusiva worden opgeslagen, gaat het risico daarvan vanaf moment van opslag over op Wederpartij. 2.6 Vervoer voor levering van Zaken en/of Verbruiksartikelen vanuit Exclusiva binnen Nederland geschiedt franco huis vanaf een orderbedrag van € 200,-. Indien Wederpartij een order heeft geplaatst van minder dan € 200,- worden de kosten voor levering in rekening gebracht. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen voor Zaken, Verbruiksartikelen en Diensten luiden in euro (€) exclusief btw, bijkomende redelijke kosten/toeslagen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door Exclusiva, alsook exclusief kosten die verbonden zijn aan montage/installatie en demontage van Zaken, tenzij anders vastgelegd in de Overeenkomst. 3.2 Prijzen worden door Exclusiva in beginsel éénmaal per jaar gewijzigd op basis van een redelijke indexatie. Indien er daarnaast naar het uitsluitende oordeel van Exclusiva gegronde redenen zijn voor een (aanvullende) prijsverhoging of toeslag, kan een dergelijke wijziging door Exclusiva worden doorgevoerd met inachtneming van een vooraankondigingstermijn van 1 maand. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities zoals deze op de dag van aflevering op Wederpartij van toepassing zijn. 3.3 De facturen van Exclusiva worden elektronisch naar Wederpartij verzonden. Indien Wederpartij een papieren versie wil ontvangen is Exclusiva gerechtigd daar redelijke kosten voor in rekening te brengen. 3.4 Betaling door Wederpartij geschiedt binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 3.5 Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Exclusiva te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd. 3.6 Indien Wederpartij in gebreke blijft de facturen van Exclusiva binnen de betaaltermijn als bedoeld in artikel 3.4 te voldoen, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd. Exclusiva is in dat geval gerechtigd om de levering op te schorten en sommaties te sturen, dan wel andere (buiten)gerechtelijke maatregelen te treffen, waarbij de door Exclusiva te maken (juridische) kosten bij Wederpartij in rekening worden gebracht, één en ander te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 250,- exclusief btw per openstaande factuur, tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn. Betalingen zijn, ongeacht de benoeming daarvan, eerst ter voldoening van de rente en kosten, vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur. 3.7 Wederpartij is gehouden om, op eerste verzoek van Exclusiva, binnen 14 dagen zekerheden te verstrekken voor toekomstige betalingen, op straffe van opschorting van de verplichtingen aan de zijde van Exclusiva. Indien Wederpartij dit nalaat, verkeert hij direct in verzuim, in welk geval Exclusiva de Overeenkomst kan ontbinden (met compensatie van kosten en schade door Wederpartij) zonder dat Exclusiva gehouden is tot schadevergoeding. De levertijd wordt verlengd met de opschortingstermijn. 3.8 Wederpartij is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting te verrekenen met een vordering op Exclusiva of om zijn betaling op te schorten.

4. Service

4.1 Montage/installatie van de gehuurde en/of uitgeleende Zaken wordt uitsluitend verzorgd door Exclusiva. 4.2 Het staat Exclusiva vrij om derden in te schakelen voor de uitvoering van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Wederpartij verleent Exclusiva bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voor Exclusiva voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Exclusiva is jegens Wederpartij aansprakelijk voor de nakoming door de ingeschakelde derde(n).

5. Onderhoud en Verbruiksartikelen

5.1 Exclusiva zal conform de Overeenkomst zorgdragen voor onderhoud, reparatie, reiniging en/of vervanging van de Zaken alsmede voor aanvulling van de Verbruiksartikelen. 5.2 Wederpartij is verplicht bij gehuurde Zaken de Verbruiksartikelen van Exclusiva af te nemen, tenzij anders overeengekomen.

6. Montage-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden

6.1 Indien er montage-, installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden door Exclusiva moeten worden uitgevoerd, is Wederpartij verantwoordelijk voor de juiste en tijdige beschikbaarheid (onder normale werkuren) en toegankelijkheid van alle ruimten en voorzieningen. De wanden dienen afgewerkt en vrij toegankelijk te zijn. Wederpartij dient tevens zorg te dragen voor voorzieningen en/of voorwaarden die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de tijdige, adequate en efficiënte uitvoering van het werk, zoals gas, water, elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte en op grond van de regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 6.2 De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd als Wederpartij het werk in gebruik heeft genomen. 6.3 Tenzij anders overeengekomen zijn in de kosten voor onderhoud niet begrepen: - de kosten van het vervangen van Verbruiksartikelen; - de kosten van vervangende onderdelen alsmede diensten voor het herstel van storingen; - verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van producten of werkzaamheden ten gevolge hiervan. 6.4 Indien Exclusiva zorgdraagt voor onderhoud, laat dit de verantwoordelijkheid van Wederpartij voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Zaken en de wijze waarop de Zaken worden gebruikt, onverlet. Wederpartij is – indien nodig - tevens verantwoordelijk voor de instructie aan gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Wederpartij staan. 6.5 Schade als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden kan niet worden verhaald op Exclusiva.

7. Garantie, onderzoek en reclame

7.1 Exclusiva garandeert Wederpartij Zaken en/of Verbruiksartikelen te leveren die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik. Exclusiva verleent bij normaal gebruik garantie op de bewegende delen van gekochte Zaken voor de periode van één jaar. 7.2 Exclusiva staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of -normen van geleverde Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 7.3 Voor zover Zaken afkomstig zijn van een toeleverancier van Exclusiva, geldt uitsluitend diens garantie. 7.4 Garantie komt te vervallen bij anders dan normaal gebruik van de gekochte Zaken of als de Zaken niet zijn gemonteerd, geïnstalleerd, gerepareerd en/of worden onderhouden door Exclusiva of als de Zaken niet in combinatie met de Verbruiksartikelen en/of Diensten van Exclusiva zijn gebruikt. Garantie komt tevens te vervallen bij het verkeerd opslaan van Verbruiksartikelen of bij gebruik na de houdbaarheidsdatum. Na het verstrijken van de overeengekomen garantietermijn kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie. 7.5 Niet vallend onder genoemde garantie zijn gebreken als gevolg van normale slijtage en externe oorzaken zoals blikseminslag, brand, inbraak, ongevallen, vocht en molest. 7.6 Wederpartij dient bij aflevering c.q. uitvoering van Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten onmiddellijk te onderzoeken of deze beantwoorden aan de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten worden geacht in deugdelijke en onbeschadigde staat te zijn ontvangen en beantwoorden aan de Overeenkomst. 7.7 Indien van eventuele tekortkoming aan de zijde van Exclusiva sprake is, dient Wederpartij dat binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Exclusiva kenbaar te maken, onder opgave van een duidelijke beschrijving van de tekortkoming. Na het verstrijken van deze termijn, wordt Wederpartij geacht de zaak te hebben goedgekeurd. 7.8 De tekortkoming dient ter inspectie bewaard te blijven. Laat Wederpartij dat na, dan vervallen zijn rechten ter zake. 7.9 Voor zover een klacht gegrond is en de garantie niet is vervallen, zal Exclusiva naar eigen keuze betreffende Zaken repareren, vervangen door een ander, gelijksoortig product of terugnemen onder creditering van (een deel van) de factuur. Exclusiva is niet tot schadevergoeding gehouden. Op uitgevoerde reparaties en/of vervanging van componenten geldt een garantie van drie maanden. 7.10 Indien de klacht ongegrond blijkt of geen aanspraak kan worden gemaakt op garantie, zijn alle gemaakte (onderzoeks-)kosten voor Wederpartij. 7.11 Het indienen van een klacht als bedoeld in artikel 6.7 geeft Wederpartij – ongeacht of de kennisgeving daarvan al dan niet tijdig is gedaan – geen recht om zijn betalingsverplichting(en) jegens Exclusiva op te schorten. Niet – nakoming van de verplichtingen door Wederpartij ontheft Exclusiva van zijn verplichtingen op grond van dit artikel.

8. Eigendom(svoorbehoud)

8.1 Door Wederpartij gehuurde en/of aan Wederpartij uitgeleende Zaken blijven eigendom van Exclusiva. 8.2 Exclusiva blijft eigenaar van alle geleverde Zaken, onverminderd wat in deze Voorwaarden is bepaald over de overgang van het risico op Wederpartij, zolang de openstaande vorderingen, waaronder ook de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, rente en gemaakte kosten, niet volledig zijn betaald. Tot dat moment heeft Wederpartij slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Wederpartij is niet bevoegd deze Zaken te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren. 8.3 Exclusiva is gerechtigd de geleverde Zaken die krachtens de vorige leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, onverminderd het recht van Exclusiva om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op Wederpartij te verhalen, waarbij Wederpartij in geen geval aanspraak kan maken op terugbetaling van hetgeen hij reeds heeft betaald aan Exclusiva. 8.4 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan geleverde Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust of waarvan Exclusiva eigenaar is. Wederpartij is verplicht om Exclusiva op eerste verzoek toegang te verschaffen tot de plaats waar deze Zaken zich bevinden. 8.5 Wederpartij is bij enige aanspraak van derden op gehuurde en/of nog niet (volledig) betaalde gekochte Zaken en Verbruiksartikelen, surseance of faillissement verplicht om (i) de beslaglegger, bewindvoerder of curator over het eigendom/eigendomsvoorbehoud van Exclusiva te informeren en (ii) Exclusiva schriftelijk te informeren over dergelijke omstandigheden, alsook over de locatie van de Zaken en Verbruiksartikelen.8.6 De Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden bevatten geen overdracht of licentie van enig intellectueel eigendomsrecht dat toebehoort aan Exclusiva. Het is Wederpartij dan ook niet toegestaan Zaken geheel of ten dele te verveelvoudigen of etikettering en opdrukken aan te brengen, te verwijderen of wijzigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9. Verplichtingen Wederpartij

9.1 Wederpartij zal gehuurde Zaken en Verbruiksartikelen op passende wijze gebruiken en opslaan, en de instructies van Exclusiva opvolgen. Zaken en Verbruiksartikelen worden geacht in goede staat te zijn ontvangen door Wederpartij en dienen in geval van verhuur in goede staat te worden geretourneerd aan Exclusiva bij contracteinde. 9.2 Wederpartij is aansprakelijk voor eventuele zaakschade buiten normaal gebruik van gehuurde Zaken en het tenietgaan, verlies of vermissing van gehuurde Zaken. Wederpartij is verplicht passende maatregelen te treffen in geval van schade aan/tenietgaan/verlies/vermissing van Zaken en Exclusiva daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij schade aan of verlies van gehuurde Zaken worden de volledige reparatie-, dan wel vervangingskosten in rekening gebracht bij Wederpartij. 9.3 Na beëindiging van de Overeenkomst dient Wederpartij, behoudens normale slijtage en veroudering, voor zijn eigen rekening alle gehuurde Zaken binnen 14 dagen door Exclusiva te laten demonteren en zonder gebreken en in de staat die Exclusiva mag verwachten van een goed onderhouden Zaak door Exclusiva terug te laten halen. 9.4 Indien Wederpartij Exclusiva niet of niet tijdig in de gelegenheid stelt een gehuurde Zaak op te halen, treedt verzuim van Wederpartij in zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Exclusiva mag de plaats waar de Zaak zich bevindt betreden om de Zaak terug te nemen en Wederpartij dient daartoe medewerking te verlenen. Hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Wederpartij. 9.5 Exclusiva is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang zonder dat zij gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen, in geval van (i) een tekortkoming door Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, (ii) surséance van betaling, faillietverklaring van Wederpartij, (iii) ondercuratelestelling of onderbewindstelling van een der partijen, (iv) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van één der partijen. Alle vorderingen die Exclusiva op Wederpartij heeft of verkrijgt op het moment dat één (of meerdere) van bovengenoemde situaties zich voordoet, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10. Geheimhouding

10.1 Zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst dient Wederpartij volstrekte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens welke hem omtrent Exclusiva en de activiteiten van Exclusiva bekend zijn geworden, voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben. 10.2 Wederpartij is, zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst, gehouden tot geheimhouding van met informatieverwerking verband houdende principes, praktische kennis, methoden en/of technieken, die samenhangen met de Zaken, Verbruiksartikelen en/of Diensten die afkomstig zijn van of ontwikkeld zijn door Exclusiva , al dan niet in samenwerking met Wederpartij of een derde. 10.3 Wederpartij zal zorg dragen dat eigen werknemers en door hem gecontracteerde derden, die van (een deel van) de in de voorgaande leden genoemde informatie kennis nemen of hebben genomen, zich tot geheimhouding verplichten. 10.4 In geval van overtreding zal Wederpartij jegens Exclusiva een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 25.000 per overtreding en een bedrag van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van Exclusiva om in plaats van de boete schadevergoeding alsmede nakoming te vorderen. Betaling van de boete(s) ontslaat Wederpartij niet van deze Algemene voorwaarden omschreven verplichtingen. Partijen wijken met dit artikel uitdrukkelijk af van artikel 6:92 BW.

11. Privacy

11.1 Exclusiva is gerechtigd om alle gegevens die zij ontvangt bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken en te behouden zonder beperking(en), doch met inachtneming van vertrouwelijkheid. 11.2 Indien Exclusiva en Wederpartij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst gegevens van personen verwerken, zullen zij zich houden aan de daartoe geldende regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Exclusiva is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Wederpartij en/of derde(n) mochten lijden als gevolg van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, behoudens indien van grove nalatigheid of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde Exclusiva sprake is. Wederpartij vrijwaart Exclusiva van eventuele aanspraken van derden. 12.2 In geval aansprakelijkheid van Exclusiva komt vast te staan, komt slechts directe vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van indirecte-, gevolg- en/of immateriële schade en tot ten hoogste het bedrag dat door Exclusiva voor de met de (vermeende) aansprakelijkheid samenhangende Overeenkomst bij Wederpartij in rekening is gebracht, doch nimmer méér dan het door Exclusiva in het desbetreffende kalenderjaar verzekerde bedrag uit hoofde van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 12.3 Indien de Overeenkomst strekt tot levering van Zaken welke afkomstig zijn van een toeleverancier van Exclusiva, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vorm en mate waarin de toeleverancier aansprakelijkheid erkent en/of schade heeft vergoed. 12.4 Iedere aansprakelijkheid van Exclusiva vervalt na verloop van drie jaar na levering door Exclusiva. Iedere rechtsvordering van Wederpartij jegens Exclusiva tot vergoeding van schade verjaart na afloop van een jaar, gerekend vanaf het moment dat bekend is geworden of bekendheid had kunnen zijn met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13. Wijziging en Beëindiging Overeenkomst

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de initiële looptijd van de Overeenkomst voor Diensten 36 maanden vanaf de datum van eerste levering van Diensten, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. 13.2 De Overeenkomst voor Diensten wordt niet stilzwijgend verlengd indien een partij de Overeenkomst uiterlijk zes maanden voor het einde van de looptijd aan de andere partij schriftelijk heeft opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. 13.3 Wijziging van de Overeenkomst door Exclusiva is mogelijk indien daartoe voor Exclusiva gewichtige redenen bestaan. 13.4 De Algemene Voorwaarden kunnen door Exclusiva worden gewijzigd, met dien verstande dat een herziene versie van de Voorwaarden op de Overeenkomst tussen Exclusiva en Wederpartij van toepassing zal zijn, zodra Wederpartij niet binnen twee kalendermaanden nadat de gewijzigde Voorwaarden door Exclusiva aan Wederpartij zijn toegezonden uitdrukkelijk zijn bezwaren daartegen aan Exclusiva kenbaar maakt. 13.5 In geval van vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst door Wederpartij, is Wederpartij aan Exclusiva een beëindigingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan de gemiddelde omzet (100%) per maand, die in het jaar voorafgaand aan de beëindiging door Exclusiva bij Wederpartij is gegenereerd, vermenigvuldigd met 6. Is er nog geen voorafgaand jaar dan geldt hier de verwachte gemiddelde omzet in de eerste 6 maanden. Naast deze beëindigingsvergoeding behoudt Exclusiva haar recht op schadevergoeding.

14. Overmacht

14.1 Exclusiva heeft het recht om in geval van overmacht, naar eigen keuze, de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 14.2 Als Exclusiva de Overeenkomst door overmacht pas meer dan zes maanden na het afgesproken leveringsmoment zal kunnen nakomen, dan mag elke partij de Overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. 14.3 Bij opschorting of ontbinding wegens overmacht kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. 14.4 Er is sprake van overmacht als Exclusiva afspraken niet of niet op tijd kan nakomen door een niet aan Exclusiva toe te rekenen omstandigheid, waaronder oorlog, overstroming, natuurramp, epidemie, brand, vernieling, beschadiging van of defecten aan de voor het uitvoeren van de overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van Exclusiva, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en/of het ontbreken van grondstoffen of energie, wanprestatie van derden of overmacht aan de zijde van de leveranciers die door Exclusiva ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werden ingeschakeld.

15. Geschillenregeling en conversie

15.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 15.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Mocht enig beding ongeldig blijken, dan moeten partijen geacht worden een geldig beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert. 15.3 Mochten bepalingen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdig zijn dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst. 15.4 Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen Exclusiva en Wederpartij ter zake de Overeenkomst en/of Voorwaarden.

Wast u al met Winner?

Bereik het beste resultaat voor zowel laundry als vaatwas.

  

Winner is goed! Professionele wasmiddelen,
Winner is goed! Uitstekende service,
Winner is goed! Scherpe prijzen,
Winner is goed! Professionele doseersetup,
Winner is goed! Compleet programma,

Professionals in de gehele Benelux winnen dagelijks met deze producten en het Winner doseersysteem.

Contact

Dynamostraat 11
1014 BN Amsterdam

Bohemenstraat 1A 
8028 SB Zwolle

Aanmelden voor de nieuwsbrief