Klantenservice

Naast uw vaste contactpersoon, staat de binnendienst van Exclusiva voor u klaar. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 088 435 6666 of op het e-mailadres webteam@exclusiva.nl

Wellicht vindt u direct al een antwoord op uw vraag in de onderstaande lijst. Klik op de betreffende vraag om het antwoord hierop te lezen. Staat uw vraag niet in deze rubriek, neem dan telefonisch of via e-mail contact met ons op.

Direct een antwoord op je vraag

Klik op de link: registreer hier. Na het invullen van het formulier ontvangt u op het ingevulde mailadres uw inloggegevens.

Controleer of uw gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn. Let hierbij op hoofdletters en gebruik het emailadres als inlognaam. Controleer of een firewall op uw computer mogelijk het inloggen op beveiligde sites blokkeert.

Indien u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u deze aanpassen door op deze link te klikken.

Hiervoor is een dashboard ingericht. Op uw dashboard vindt u de accountgegevens en heeft u toegang tot uw orders, facturen, de historie van bestelde artikelen, een eventueel ingesteld budget en het beheer van uw specifiek geselecteerde assortiment en uw favorieten. Uw dashboard vindt u via de grijze 'welkom' button rechtsboven in uw scherm.

Bestellijsten zijn er in twee soorten, als standaard bestellijst en als magazijnlijst.

In een standaard bestellijst vul je de aantallen in die ook daadwerkelijk besteld worden. In feite vertaald dit 1-op-1 naar een winkelmand. De bestellijsten zijn te vinden via de knop bestellijsten rechtsboven in het scherm. (zie onderstaande afbeelding)

Na het openen van deze bestellijsten , kun er een nieuwe lijst gemaakt worden door het invullen van de naam in het vel 'nieuwe lijst'en vervolgens op de + te klikken. (zie onderstaande afbeelding) De nieuwe lijst wordt er dan onder toegevoegd. Selecteer de lijst voor het bewerken van de lijst of bij het daadwerkelijk bestellen.

bestellijsten

Onder de tabblad 'lijst instellingen' kan er naam en locatie aan de lijst gehangen worden. Ingeval van een klantstructuur met meerdere klantlagen verschijnt ook de functie 'toegankelijkheid'. Hier kunnen afleveradressen worden uitgesloten van de bestellijst. Overige instellingen mbt bestelrechten moeten worden beheerd bij 'accounts', via het menu item accountbeheer op het dashboard of in het welkommenu.

Het is ook mogelijk een magazijnlijst te maken van de bestellijst.

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om met de Exclusiva bestel-app vanuit de werkkast of opslag direct te scannen en te bestellen.

Een magazijnlijst is bedoeld om vanuit de huidige voorraad in een klant-magazijn de te bestellen aantallen te berekenen. Hier wordt dus de voorraad ingevoerd voor elk artikel in de lijst. Het systeem berekent vervolgens de daadwerkelijke bestelling. Om hiervan gebruik te maken dient het vinkje 'magazijnlijst' op het tabblad 'lijstinstellingen' te worden geactiveerd. (zie onderstaande afbeelding)

Een magazijnlijst heeft voor de berekening extra informatie nodig die eenmalig ingevoerd moeten worden. (uiteraard kun je deze later aanpassen indien gewenst).

Minimum - het aantal dat minimaal op voorraad moet zijn.

Maximum - het aantal dat maximaal op voorraad moet zijn.

Aanvullen per - het aantal dat minimaal bijbesteld moet worden indien de huidige voorraad ontoereikend is.

Is bovenstaande ingevuld, dan hoeft bij elke bestelling alleen de huidige beschikbare voorraad ingevuld bij ‘Aantal op voorraad’ Druk hierna op ‘Bestellen’ en de winkelmand vult met de berekende artikelen en aantallen. Voor het gebruik van de bestelapp, kan via de button 'barcodes printen' een overzicht geprint welke later in de opslag na controle gescand kan worden.

Betaling zal plaatsvinden volgens de met u overeengekomen betalingscondities. De mogelijkheden die Exclusiva aanbiedt zijn betaling via iDeal, Creditcard of op rekening. Wilt u op rekening kunnen betalen, maar is dat nog niet mogelijk? U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het webteam, via webteam@exclusiva.nl

Om een order te wijzigen kan contact opgenomen worden met de verkoopbinnendienst tijdens kantooruren. Indien uw order de status heeft,(nog niet verzonden naar de transportafdeling) dan kunt u een mail verzenden naar webteam@exclusiva.nl

De producten worden geleverd door een bezorger van Exclusiva, op het door u opgegeven leveradres en evt. werkkast. Specifieke wensen zijn in overleg mogelijk.

Na het conroleren van uw bestelling, kiest u een verzendoptie. U kunt hier kiezen uit één van de door u opgegeven afleveradressen of een eenmalig afleveradres wat u zelf in kunt voeren. Het is ook mogelijk om hier aan te geven dat de order door u afgehaald wordt bij ons magazijn aan de Schurenbergweg in Amsterdam.

De leveringen zijn gratis voor orders met een orderbedrag boven de €200,-. Voor orders onder dit bedrag zijn de verzendkosten €15,30 per levering. Verzendkosten worden berekend volgens de met u afgesproken leveringscondities.

Een bestelling wordt binnen één tot enkele dagen geleverd met een maximum van 5 werkdagen.

Exclusiva rijdt op vaste dagen per gebied in Nederland. Vraag bij uw contact persoon op welke vaste dagen van toepassing zijn op het betreffende afleveradres. Als er rekening wordt gehouden met het tijdslot voor bestellen, is de levertijd maximaal 2 werkdagen.

Dit is nog niet mogelijk. Wel kunt u ervoor kiezen uw order zelf op te halen bij ons magazijn aan de Dynamostraat 11 in Amsterdam, of op onze locatie aan de Bohemenstraat 1a in Zwolle. Voor afroepzendingen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Neem hiervoor telefonisch contact op met uw contactpersoon of de binnendienst; telefoonnummer 088 435 6666

Het is mogelijk dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. De artikelen die bij levering niet op voorraad zijn en wel op de orderbevestiging staan, worden zo spoedig mogelijk nageleverd.

Ga naar uw dashboard via de grijze 'welkom' button rechtsboven in uw scherm. Op uw dashboard kunt kiezen voor 'accountgegevens' aanpassen. Wanneer u hierop klikt, vult u in het formulier de nieuwe gegevens in en verzend u het formulier. Het webteam zorgt ervoor dat de gegevens worden aangepast. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de binnendienst, telefoonnummer 088 435 6666

De Algemene voorwaarden zijn zo helder mogelijk geformuleerd. Mocht er onverhoopt toch een vraag over blijven, neem dan gerust contact met ons op.

Lees hier de complete algemene voorwaarden.

Of hieronder de samengevatte versie:

Samenvatting:

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten en diensten tussen ons en onze afnemers en zijn bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes

De offertes zijn vrijblijvend, de opgegeven levertijd wordt naar beste weten zoveel mogelijk nagekomen, doch overschrijding daarvan ontlast de afnemer niet van de verplichtingen uit de overeenkomst.

Prijzen

De getoonde prijzen zijn exclusief BTW. Wij zijn gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen, indien de gerede producten van onze leverancier de prijzen na onze bevestiging worden verhoogd, of indien bepaalde door ons benodigde grondstoffen, welke gewoonlijk ter plaatse verkrijgbaar zijn, dit ten tijde van de uitvoering niet zijn en van elders aangevoerd moeten worden.

Betaling

De betaling geschied direct bij het afronden van de order. Indien er een betaling op rekening is overengekomen, dient het op de factuur vermelde bedrag zonder aftrek van enige korting binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd een rente van ad één procent per maand in rekening te brengen over het gehele opeenstaande bedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan dat de koper in gebreke blijft. Alle verdere voortkomende kosten zijn voor rekening van de afnemer.

Vervoer

Het vervoer van goederen geschiedt steeds voor risico van onze afnemer. Van zendingen boven de €200, - ex B.T.W., geschiedt het vervoer franko.

Levering

De goederen worden geacht geleverd te zijn, indien deze op het door afnemer aangegeven adres zijn aangeboden. Indien de afnemer met enige betaling achter is, zijn wij gerechtigd de nog lopende transacties te annuleren of later uit te leveren, dit naar eigen inzicht van de verkoper.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat de afnemer al hetgeen hij op de grond van de door ons gedane leveringen aan ons heeft voldaan.

Overmacht

Ingeval wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze daardoor kostbaarder of bezwaarlijker wordt gemaakt hebben wij het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, naar onze keus zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Onder overmacht wordt verstaan alle buiten onze controle liggende gebeurtenissen.

Reclames

Reclames komen niet in aanmerking, tenzij bij ons schriftelijk binnengekomen binnen tien dagen na ontvangst van de zending.

Emballages

Retourzendingen van ledige emballage is voor rekening van de koper.

Geschillen

Geschillen, die rijzen met onze afnemers van welke aard ook, zullen ook worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij wij er de voorkeur aan geven de rechtens aangewezen rechter te benaderen. Te allen tijde is het Nederlandse recht van toepassing.

Wast u al met Winner?

Bereik het beste resultaat voor zowel laundry als vaatwas.

  

Winner is goed! Professionele wasmiddelen,
Winner is goed! Uitstekende service,
Winner is goed! Scherpe prijzen,
Winner is goed! Professionele doseersetup,
Winner is goed! Compleet programma,

Professionals in de gehele Benelux winnen dagelijks met deze producten en het Winner doseersysteem.

Contact

Dynamostraat 11
1014 BN Amsterdam

Bohemenstraat 1A 
8028 SB Zwolle

Aanmelden voor de nieuwsbrief